Li Wei

Wei is the Li family Princeling and a Yao who is amassing power within the Li family.

Description:
Bio:

Li Wei

Tianzhi - Rule of Heaven CredibleNihilist